Þjónusta við reikningsstofnanir

Þjónusta við reikningsstofnanir – uppgjör verðbréfa

Verðbréfamiðstöð Íslands hf. (VBM) rekur verðbréfauppgjörskerfi og annast uppgjör verðbréfaviðskipta í samræmi við lög og reglur og samkvæmt samningi við Seðlabanka Íslands, hvort heldur sem um er að ræða verðbréfaviðskipti á skipulögðum markaði eða utan. VBM annast framkvæmd verðbréfauppgjörs samkvæmt viðskiptafyrirmælum frá aðilum sem tengdir eru kerfi VBM.

Núverandi aðildarfélög (reikningsstofnanir) eru eftirfarandi;

 • Seðlabanki Íslands
 • Arion banki hf.
 • Íslandsbanki hf.
 • Landsbankinn hf.

VBM býður þrjár tegundir af aðildarsamningum fyrir reikningsstofnanir, eftir því hvort reikningsstofnun er þátttakandi í millibankakerfi Seðlabanka Íslands og hvort reikningsstofnun útvisti aðgangi að VBM

Í reglum VBM koma fram skilyrði aðildar fyrir reikningsstofnanir. Þar kemur fram hvaða gögnum þarf að skila inn svo unnt sé að gera aðildarsamning milli reikningstofnunar og VBM. Með aðildarsamningi reikningsstofnunar við VBM, fær reikningstofnun aðgang að kerfi VBM, sem er vörslu og uppgjörskerfi fyrir verðbréf. Reikningsstofnun fær einnig heimild til að senda viðskiptafyrirmæli með rafræn verðbréf til uppgjörs, auk þess að stofna reikninga fyrir viðskiptavini sína til vörslu bréfa.

Uppgjörskerfi verðbréfamiðstöðva eiga mikinn þátt í því að viðhalda eftirviðskiptainnviðum sem vernda fjármálamarkaði og stuðla að því að markaðsaðilar treysti að verðbréfaviðskipti séu stunduð á tilhlýðilegan hátt og tímanlega, þ.m.t. á tímabilum mikils álags.

Verðbréfauppgjörskerfi VBM er Quick Clear frá Infrax í Slóvenínu og er í notkun hjá nokkrum verðbréfamiðstöðvum í Evrópu. Kerfið er vottað skv. CSDR reglugerðinni og er T2S samhæft. Kerfið og gögnin eru hýst hjá Reiknistofu bankanna.

Umsókn um aðild

Sækja má um aðild með því að fylla út umsóknarform um aðild.

Í umsókn skal koma fram nafn, heimilisfang og kennitala lögaðila ásamt staðfestingu lögbærs stjórnvalds í heimaríki lögaðila á heimild umsækjanda til að stunda verðbréfaviðskipti.

VBM kann í framhaldinu að kalla eftir frekari gögnum og upplýsingum eftir atvikum.

Eftir að VBM hefur borist öll tilhlýðileg gögn sem óskað er eftir í tengslum við umsókn um aðild að VBM er umsókn metin með tilliti til lagalegrar áhættu, fjárhagslegrar áhættu og rekstraráhættu. Umsókn er afgreidd svo fljótt sem unnt er.

Við mat á umsækjanda og ferli umsóknar fer eftir reglum VBM

Helstu þjónustuþættir

Varðveisla eigna og réttinda

 • Rafræn eignarskráning, staðfesting um eignarhald og réttindi. Eignarskráning getur farið fram með tvennum hætti, beint á eigendur eða með skráningu á safnreikning í samræmi við heimildir.
 • VBM getur eignarskráð hlutabréf, skuldabréf, víxla og hlutdeildarskírteini í sjóðum, bæði í íslenskum krónum og öðrum myntum.
 • Varsla verðbréfa og réttinda.
 • VBM veitir aðgang að upplýsingum um væntanlegar vaxtagreiðslur og afborganir.
 • VBM hefur milligöngu um skil á arðgreiðslum frá hlutafélagi til reikningsstofnunar.
 • VBM hefur milligöngu um skil á vaxtagreiðslum og afborgunum frá útgefendum.
 • VBM hefur milligöngu um aðrar fyrirtækjaaðgerðir í samræmi við beiðni útgefanda.

Uppgjörsþjónusta vegna verðbréfaviðskipta

 • Uppgjör kauphallarviðskipta með rafræn verðbréf.
 • Uppgjör annarra viðskipta með rafræn verðbréf samkvæmt viðskiptafyrirmælum.
 • Uppgjörstímar VBM í Millibankakerfi Seðlabanka Íslands eru kl 10:00, 13:30 og 15:30.

Upplýsingar

 • Rafrænar skýrslur og yfirlit.
 • Upplýsingar má nálgast á heimasíðu VBM, með fyrirspurnum á netfang vbm@vbm.is eða í síma 580-8600.

Uppgjörsagi og reglur

Framseld reglugerð no. 2021/ees/66/02

Tilgangur reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir uppgjörsbresti og hvetja til aga í uppgjöri eins og segir í texta þar. Ef uppgjör á sér ekki stað á umsömdum degi, eru sektir reiknaðar út og lagðar á þann sem stendur ekki við sinn hluta uppgjörs. Umrædd sekt er reiknuð daglega þar til uppgjör hefur átt sér stað. Sektin er síðan innheimt og greidd til þess sem varð fyrir umræddum bresti.